ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС / АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

За откриване на процедура по присъждане на екомаркировката на ЕС в Министерството на околната среда и водите се подават следните документи:

1. Заявление за откриване на процедура – Образец 1
2. Информация съгласно чл. 9, т.3 от Регламент (ЕО) № 66/2010 – Образец 2
3. Oпис на документите за удостоверяване на съответствие с критериите – Образец 3
4. Декларация във връзка с намаление на таксите – Образец 4

Дължимите такси за екомаркировката на ЕС са определени в чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

 

За контакти:

Надежда Христова, тел.: 02 940 63 58, e-mail: n.hristova@moew.government.bg