ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ

> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Планове за управление на речните басейни 2010 – 2015 г. (ПУРБ)

Срокове за изпълнение на изискванията по Рамковата директива по водите и Закона за водите – II ри цикъл на планиране – разработване на Вторите Планове за управление на речните басейни

Стандарти за качество на околната среда за определените на национално ниво специфични замърсители

Планове за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. (ПУБР)

Национални подкрепящи документи

 

Указания