СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИЗДАВАНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Издадени разрешителни за водовземане от язовирите по Приложение № 1 към закона за водите;
Издадени разрешителни за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;
Издадени разрешителни – за целите на отбраната и националната сигурност.

Издадени разрешителни за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения;
Издадени разрешителни за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти;
Издадени разрешителни – за целите на отбраната и националната сигурност.

Издадени разрешителни за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности;
Издадени разрешителни – за целите на отбраната и националната сигурност.

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЗА КОИТО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН Е КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ