ВОДИ / РЕГИСТРИ / МИНЕРАЛНИ ВОДИ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Регистър на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър на ресурсите на минералните води – публична общинска собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища – изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен

Регистър на съоръженията на минерална вода от находища – изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища – изключително държавна собственост на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища – изключително държавна собственост на територията на Басейнов дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград

Регистър на заповедите за СОЗ

Регистри на разрешителни, издавани от директорите на Басейнови дирекции

Басейнова Дирекция Дунавски район – гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район – гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район – гр. Благоевград