ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЕО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за Решение № 3-П/2016 г. за прекратяване на административното производство по екологична оценка, в т.ч съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект  „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV п/ст „Варна –север“- п/ст „Каварна“с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /01.11.2016 г./
  • Съобщение за Решение № 4-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост, за проекта за изменение на Общия устройствен план на Община Шабла/ 10.02.2012 г.
  • Съобщение за Решение № 9-П/2011 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка за проекта за Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване за имоти, собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и Община Бургас в кв. 618, с площ 301.809 кв.м., находящи се на територията, представляваща част от пристанище „Изток“ и Гаров площад в гр. Бургас, представляващ фаза 2 от проект „Интермодален пътнически терминал – Зона за обществен достъп Бургас“/ 21.04.2011 г.
  • Съобщение за Решение № 17-П/2010 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка за проекта за Подробен устройствен план – изменение на Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация „Самоков-Боровец-Бели Искър“ в частта на курортно-туристическо ядро „Бели Искър“ за имоти №№ 03441.3.231, 03441.3.231 и 03441.3.244, м. „Фурните“/ 12.10.2010 г.
  • Съобщение за Решение № ОВОС-8723-П/2009 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Общия устройствен план на Община Бяла, Област Варна/ 08.12.2009 г.
  • Съобщение за Решение № ОВОС-6148-П/2009 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07257.48.571, землище на с. Българево, Община каварна, Област Добрич
  • Съобщение за Решение № ОВОС-6147-П/2009 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07257.48.573, землище на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич/ 02.09.2009 г.
  • Съобщение за Решение № ОВОС-6146-П/2009 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07257.48.569, землище на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич/ 02.09.2009 г.
  • Съобщение за Решение № ОВОС-6145-П/2009 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07257.48.567, землище на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич/ 02.09.2009 г.