МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 101 до 110 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
122 Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги“

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, хотелско настаняване, организиране на събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на министерството на околната среда и водите“ с Уникален номер на поръчката в РОП 00258-2015-0005 от 03.09.2015 г. в АОП

03.09.2015 31.12.2018 Обяви за събиране на оферти
126 Публична покана с предмет: "Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сон

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № 5 на находище “Брацигово”, град Брацигово"

02.09.2015 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
123 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строителни работи на хидротехническите съоръжения в защитени местности „Калимок-Бръшлен“ и „Персина“   20.07.2015 20.07.2016 Обяви за събиране на оферти
121 Публична покана с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на публични мероприятия във връзка с осъществяването на мерките за информация и публичност по оперативна програма „Околна среда“ и комитет за наблюдение през 2015 г.“   12.06.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
120 Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“, договор № 14 -22-26/18.09.2014 г. финан

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“, договор № 14 -22-26/18.09.2014 г. финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2.-16

25.05.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
119 Публична покана с предмет: Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната сред
Публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите“
18.05.2015 30.11.2016 Обяви за събиране на оферти
118 Публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги по извършване на невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. “Илиянци“   13.05.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
117 Публична покана с предмет: "Повишаване на капацитета и производителността на сървърен комплекс, осигуряващ функционирането на публични услуги и регистри в ЦА на МОСВ".   11.05.2015 30.06.2016 Обяви за събиране на оферти
116 Публична покана с предмет: „Изработка (дизайн, оформление, предпечат и печат) и доставка на рекламни и информационни материали, в изпълнение на мерките по информация и публичност по BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“
и програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ на ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.)“
30.04.2015 30.09.2016 Обяви за събиране на оферти
115 Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване – профилактика, поддръжка и ремонт на климатиците (климатични системи – инсталации), монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите“   17.03.2015 30.04.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите