МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 201 до 210 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
19 Публична покана с предмет: „Софтуерни пакети за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)“
Покана
Приложения към поканата
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор № Д-30-135/06.12.2013 г.
Информация за приключване на договор с № Д-30-135/06.12.2013 г.
22.11.2013 10.06.2016 Обяви за събиране на оферти
18 Публична покана с предмет: „Реконструкция и модернизация на съществуващо метално хале с цел създаване на архивно стопанство за нуждите на Министерството на околната среда и водите“
Покана
Приложения към публичната покана
 
22.11.2013 31.12.2014 Обяви за събиране на оферти
16 Публична покана с предмет: „Осъществяване на охрана физическа и със сигнално- охранителна техника(СОТ), разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Организиране и осъществяване на денонощна, невъоръжена, физическ
Покана
Приложения към поканата
Информация за извършени плащания за месец октомври
Информация за извършени плащания за месец ноември 
Информация за извършени плащания за месец декември
Информация за приключване на договор по обособена позиция 1
Информация за приключване на договори по обособени позиции 2 и 3
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение позиции 2 и 3
Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение позиция 1
 
05.11.2013 03.01.2016 Обяви за събиране на оферти
17 Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване – профилактика, поддръжка и ремонт на климатиците (климатични системи – инсталации), монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите“
Покана
Приложения към поканата
Информация за извършени плащания за месец декември
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
Информация за приключване на договора
28.10.2013 31.12.2015 Обяви за събиране на оферти
15 „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/analiz_ocenka_risk.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
14 „Организационно - техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/K_Nab._dok_final.zip
27.08.2013 24.09.2013 Обяви за събиране на оферти
13 Закупуване и доставка на високопроходими автомобили и високопроходими лекотоварни автомобили
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/avtomobili.zip
26.07.2013 19.08.2013 Обяви за събиране на оферти
11 Открита процедура с предмет: Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: „Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбо¬про¬вод под дъното на Варненското езеро"
документация
11.06.2013 15.07.2013 Обяви за събиране на оферти
10 Публична покана за строителство: "Отстраняване на дефекти и довършване на оставащи работи във връзка с изпълнение на договор EUROPEAID/115682/D/W/BG - Събиране и пречистване на отпадъчни води в гр. Търговище, България"
Публична покана, Документи,
05.06.2013 01.07.2013 Обяви за събиране на оферти
9 Публична покана: Строителен надзор при отстраняване на дефекти установени в периода на отстраняване на дефекти за обект "Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското
Покана и приложения
27.05.2013 10.06.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите