МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 201 до 202 от 202
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
4 Публична покана с предмет: „Организиране и обезпечаване на събитие - техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/Dokumentacia-Komitet-nabludenie.rar
03.04.2013 11.04.2013 Обяви за събиране на оферти
5 Открит конкурс за проект: "Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”"
http://www3.moew.government.bg/files/file/public_contracts/FESOS/os3.7z
27.03.2013 20.05.2013 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите