МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 21 до 30 от 202
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
198

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия“

05.12.2016 29.02.2020 Обяви за събиране на оферти
196

Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово"

  18.11.2016 16.11.2023 Процедури
197

Обява за събиране на оферти: „Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.“

Обява за събиране на оферти: „Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.“

08.11.2016 08.11.2019 Обяви за събиране на оферти
191 Обява за събиране на оферти с предмет „Закупуване, доставка и обучение за работа с апаратура за анализ, работеща на принципа на недисперсионен инфрачервен метод за установяване на вида и концентрацията в проценти (тегловни) на хладилните агенти (вещества,

Обява за събиране на оферти с предмет „Закупуване, доставка и обучение за работа с апаратура за анализ, работеща на принципа на недисперсионен инфрачервен метод за установяване на вида и концентрацията в проценти (тегловни) на хладилните агенти (вещества, които нарушават озоновия слой и/или флуоросъдържащи парникови газове) в чист вид и в смеси“

04.11.2016 04.11.2019 Обяви за събиране на оферти
194

Открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции

Открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Министерството на околната среда и водите“; Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обекти на Министерството на околната среда и водите“

01.11.2016 01.11.2021 Обяви за събиране на оферти
192 Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на нови версии на софтуерни продукти за web базиран достъп до файловата инфраструктура, отдалечен достъп до IT инфраструктурата на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация (МОСВ-ЦА)

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на нови версии на софтуерни продукти за web базиран достъп до файловата инфраструктура, отдалечен достъп до IT инфраструктурата на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация (МОСВ-ЦА) и централизирано наблюдение и управление на работни станции“

01.11.2016 31.01.2021 Обяви за събиране на оферти
188 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”   29.09.2016 12.09.2020 Обяви за събиране на оферти
190

Открита процедура с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на МОСВ" с обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите“ с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Сключване на застраховка „Каско“ и „Злополука на местата“ на автомобилите на МОСВ“ Обособена позиция № 2: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за автомобилите на МОСВ“ Обособена позиция № 3: „Имуществено застраховане на сградите на МОСВ и подразделенията му в страната, които са публична държавна собственост” Обособена позиция № 4: „Сключване на застраховка „Трудова злополука“ на 249 служители на Изпълнителна агенция по околна среда“ Обособена позиция №: 5 „Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност“ на лаборатории от системата на МОСВ“

28.09.2016 31.01.2020 Процедури
189 Открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване за нуждите на Програмния Оператор по Програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г." с включени две обособени позиции

Открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване за нуждите на Програмния Оператор по Програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г." с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на периферна техника и оборуд­ване“

Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри и таблети“

19.09.2016 26.09.2019 Обяви за събиране на оферти
185 „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на околната среда и водите с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“; Обосо
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на околната среда и водите с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“; Обособена позиция № 3: „Доставка на индустриални таблети”; Обособена позиция № 4: „Доставка на периферна техника“; Обособена позиция № 5: „Доставка на мобилни принтери”
 
31.08.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите