МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 31 до 40 от 202
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
187 Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали“ с обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва:

Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”

Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали – тениски, шапки и платнени торби”

31.08.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
186 Публично състезание с предмет: „Доставка на нови пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой пътнически микробус“; Обособена позиция 2: „Доставк
Публично състезание с предмет: „Доставка на нови пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой пътнически микробус; Обособена позиция 2: „Доставка на 2 броя леки автомобили
29.08.2016 29.08.2019 Обяви за събиране на оферти
184 Публично състезание с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни работи за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22“   19.08.2016 19.08.2017 Обяви за събиране на оферти
183 Обява за събиране на оферти с предмет: "Удължаване на гаранционна поддръжка на система от защитни стени и софтуер за мониторинг и управление на мрежова инфраструктура"   19.08.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
179 Процедура публично състезание с предмет: „Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки
„Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването“
09.08.2016 09.08.2017 Обяви за събиране на оферти
182 Открита процедура с предмет: "Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност,   03.08.2016 31.12.2021 Обяви за събиране на оферти
180 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”   01.08.2016 01.08.2017 Обяви за събиране на оферти
181 Публично състезание с предмет: „Доставка на гориво за отопление на част от второстепенните разпоредители с бюджет към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)“   25.07.2016 31.10.2020 Обяви за събиране на оферти
177 Публично състезание с предмет „Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)“   20.07.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
178 Публично състезание с предмет: „Разработване на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци“   15.07.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите