МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 41 до 50 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
189 Открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване за нуждите на Програмния Оператор по Програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г." с включени две обособени позиции

Открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване за нуждите на Програмния Оператор по Програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г." с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на периферна техника и оборуд­ване“

Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри и таблети“

19.09.2016 26.09.2019 Обяви за събиране на оферти
185 „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на околната среда и водите с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“; Обосо
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на околната среда и водите с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка компютърни конфигурации“; Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“; Обособена позиция № 3: „Доставка на индустриални таблети”; Обособена позиция № 4: „Доставка на периферна техника“; Обособена позиция № 5: „Доставка на мобилни принтери”
 
31.08.2016 31.12.2019 Обяви за събиране на оферти
187 Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали“ с обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва:

Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”

Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали – тениски, шапки и платнени торби”

31.08.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
186 Публично състезание с предмет: „Доставка на нови пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой пътнически микробус“; Обособена позиция 2: „Доставк
Публично състезание с предмет: „Доставка на нови пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой пътнически микробус; Обособена позиция 2: „Доставка на 2 броя леки автомобили
29.08.2016 29.08.2019 Обяви за събиране на оферти
184 Публично състезание с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни работи за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22“   19.08.2016 19.08.2017 Обяви за събиране на оферти
183 Обява за събиране на оферти с предмет: "Удължаване на гаранционна поддръжка на система от защитни стени и софтуер за мониторинг и управление на мрежова инфраструктура"   19.08.2016 30.09.2019 Обяви за събиране на оферти
179 Процедура публично състезание с предмет: „Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки
„Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването“
09.08.2016 09.08.2017 Обяви за събиране на оферти
182 Открита процедура с предмет: "Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност,   03.08.2016 31.12.2021 Обяви за събиране на оферти
180 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”   01.08.2016 01.08.2017 Обяви за събиране на оферти
181 Публично състезание с предмет: „Доставка на гориво за отопление на част от второстепенните разпоредители с бюджет към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)“   25.07.2016 31.10.2020 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите