МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 61 до 70 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
167 Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на хамалски услуги между и в административни сгради на Министерството на околната среда и водите, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22“.   19.05.2016 16.05.2017 Обяви за събиране на оферти
164 Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“   14.04.2016 30.12.2022 Обяви за събиране на оферти
166 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Доставка на дисков масив“   14.04.2016 13.04.2017 Обяви за събиране на оферти
163 Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на док

Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище "Катунци", община Сандански, област Благоевград";
Обособена позиция № 2: "Изготвяне на обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище "Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград"

13.04.2016 30.06.2017 Обяви за събиране на оферти
160 Публична покана с предмет „Измервания на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети в битови отоплителни уреди“   13.04.2016 06.04.2017 Обяви за събиране на оферти
162 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка, профилактика, ремонт, демонтаж и монтаж на климатичните сплит-системи, монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите"   12.04.2016 31.05.2018 Обяви за събиране на оферти
165 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за управлението и изпълнението на оперативна програма „Околна среда“   12.04.2016 31.12.2017 Обяви за събиране на оферти
161 Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”   07.04.2016 07.04.2017 Обяви за събиране на оферти
158 Публична покана с предмет: "Софтуерна поддръжка и техническо обслужване на изградената интегрирана файлова сървърна система"   06.04.2016 01.04.2017 Обяви за събиране на оферти
159 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана“   05.04.2016 04.04.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите