МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 71 до 80 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
152 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на МОСВ и 24 второстепенни разпоредители с бюджет“

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на специализиран счетоводен софтуер за нуждите на Централна администрация на Министерство на околната среда и водите и двадесет и четири второстепенни разпоредители с бюджет“

31.03.2016 30.04.2017 Обяви за събиране на оферти
156 Публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за управлението и изпълнението на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“   16.03.2016 16.03.2017 Обяви за събиране на оферти
155 Публична покана с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на ГД ОПОС (УО на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в МОСВ, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресур

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ и оценка на административния капацитет на Главна дирекция ОП „Околна среда (Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013“ и ОП „Околна среда 2014-2020“) в Министерство на околната среда и водите, и актуализиране на Плана за развитие на административния капацитет и човешки ресурси на ГД ОПОС“.

14.03.2016 30.06.2018 Обяви за събиране на оферти
154 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстъпване на изключителното право за използване на мини спектакъла „Яко е да си еко” за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.“   11.03.2016 30.06.2018 Обяви за събиране на оферти
153 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“   10.03.2016 31.03.2018 Обяви за събиране на оферти
127 Публична покана с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово” с 2 обособени позиции

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана”, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

07.03.2016 01.06.2018 Обяви за събиране на оферти
151 Предварителни обявления за строителство
Закриване и рекултивация на съществуващо смeтище, разположено на територията на област Монтана, община Берковица
Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово
Саниране на административна сграда на Министерство на околната среда и водите, находяща се на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия
Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим” АД – гр. Девня
Изграждане на архивохранилище на Министерство на околната среда и водите, гр. София, кв. Илиянци
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
150 Предварителни обявления за доставки
Доставка на оборудване за нуждите на Програмния оператор по програми BG 02 и BG 03 на ФМ на ЕИП 2009-2014
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на ЦА на Министерството на околната среда и водите
Доставка на гориво за отопление на пет второстепенни разпоредиетели с бюджетни кредити от системата на Министерството на околната среда и водите
Закупуване на служебни автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
149 Предварителни обявления за услуги
Организиране на събития, семинари и конференции във връзка с изпълнението на програми BG02 и BG03 на ФМ на ЕИП 2009-2014
Избор на консултанти специалисти по води и биологично разнообразие, които да подпомагат дейността на Програмния оператор
Изпълнение на дейности по управление на проект MetEcoSMAP
Обслужване на персонала на ЦА на МОСВ от Служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи
Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл и биогоривата вследствие на преки и непреки промени в земеползването
Разработване и издаване на Стратегия за опазване на биологичното разнообразие в Р България и Национален план за биологичното разнообразие 2016-2022 г.
Поддръжка на информационна система за защитени зони, изградена по проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“
Възлагане разработването и внедряването на нова електронна информационна система с база данни за предприятия с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и софтуер за оценка на риска
Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи, за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци
Строителен надзор на „Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово“
Възлагане от министъра на околната среда и водите на текущи проверки относно изпълнението на условията в издадените разрешения, поставените цели и изпълнението на изискванията, определени в ЗУО и в наредбите по чл. 13, ал. 1, в т.ч. проверка на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 и/или извършените разходи за дейности с отпадъци
Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции
Избор на оператор за доставка на мобилни комуникационни услуги за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
29.02.2016 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
148 Публична покана с предмет: „Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“   22.02.2016 22.02.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите