МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 81 до 90 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
147 „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закон

„Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

18.02.2016 16.02.2017 Обяви за събиране на оферти
145 Публична покана с предмет: „Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“   15.02.2016 19.02.2017 Обяви за събиране на оферти
144 Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Обработка и окомплектоване на документи на хартиен носител, с цел съхранението им в архива на Министерство на околната среда и водите"   04.02.2016 30.06.2017 Обяви за събиране на оферти
142 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3 ,,Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства” по рамково споразумение № СПОР-447/12.11.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg , секция „Дейности“, раздел „Мини-процедури“

Краен срок за подаване на оферти: до 21.12.2015 г. до 17,00 часа чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: офертите се отварят автоматично в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, след настъпване на системната дата и час за отварянето им т.е. на 22.12.2015 г. от 14,00 часа. 

15.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
143 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 ,, Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg, секция „Дейности“, раздел „Мини-процедури“

Краен срок за подаване на оферти: до 21.12.2015 г. до 17,00 часа чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: офертите се отварят автоматично в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, след настъпване на системната дата и час за отварянето им т.е. на 22.12.2015 г. от 11,00 часа. 

15.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
141 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 4 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 10.12.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 11.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

04.12.2015 03.12.2018 Обяви за събиране на оферти
139 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ по рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 6 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 01.12.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 02.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

23.11.2015 23.11.2016 Обяви за събиране на оферти
138 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ по рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 30.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 01.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

23.11.2015 23.11.2016 Обяви за събиране на оферти
137 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“ по рамково с

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 30.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 01.12.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

23.11.2015 23.11.2016 Обяви за събиране на оферти
136 Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“   11.11.2015 09.11.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите