МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 81 до 90 от 202
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
133 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 10 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 05.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 06.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
132 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ по рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 8 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 03.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 04.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
131 Публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, съпътстващи услуги и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на министерството на околната среда и водите“   16.10.2015 16.10.2017 Обяви за събиране на оферти
128 Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

05.10.2015 08.09.2018 Обяви за събиране на оферти
124 Открита процедура с предмет: „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции."

„Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва:

Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление

Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”

05.10.2015 17.08.2018 Обяви за събиране на оферти
130 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за отопление на част от второстепенни разпоредители с бюджет от системата на Министерството на околната среда и водите"   01.10.2015 01.12.2017 Обяви за събиране на оферти
129 Публична покана с предмет: „Обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите програмни продукти за работа с ГИС, инсталация и обучение“   17.09.2015 31.10.2017 Обяви за събиране на оферти
125 Открита процедура с предмет "Доставка на униформено теренно зимно и лятно облекло и обувки за персонала на национални паркове „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан” и осем регионални инспекции по околна среда и води" по обособени позиции

Доставка на униформено теренно зимно и лятно облекло и обувки за персонала на национални паркове „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан” и осем регионални инспекции по околна среда и води по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 172 бр. зимни и 172 бр. летни специални работни костюми; Обособена позиция № 2 – Доставка на 172 чф. зимни и 172 чф. летни планински обувки; Обособена позиция № 3 – Доставка на топли долни дрехи; Обособена позиция № 4 – Доставка на 344 бр. ризи с къс ръкав; Обособена позиция № 5 – Доставка на 344 бр. тениски с къс ръкав; Обособена позиция № 6 – Доставка на 172 бр. поларни пуловери; Обособена позиция № 7 – Доставка на 172 чф. ръкавици; Обособена позиция № 8 – Доставка на 172 бр. шапки

16.09.2015 31.10.2017 Обяви за събиране на оферти
122 Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги“

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, хотелско настаняване, организиране на събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на министерството на околната среда и водите“ с Уникален номер на поръчката в РОП 00258-2015-0005 от 03.09.2015 г. в АОП

03.09.2015 31.12.2018 Обяви за събиране на оферти
126 Публична покана с предмет: "Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сон

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № 5 на находище “Брацигово”, град Брацигово"

02.09.2015 01.03.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите