МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 91 до 100 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
135 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонтни работи в административната сграда на МОСВ – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и във ведомствено жилище – гр. София“   04.11.2015 31.12.2016 Обяви за събиране на оферти
134 Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Зак

Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве на инсталациите за пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF и анализ на съответствието на образуваните от процеса фракции с условията на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за „край на отпадъка“ с Уникален номер на поръчката в РОП 00258-2015-0010  в АОП

27.10.2015 31.10.2018 Обяви за събиране на оферти
133 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 10 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 05.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 06.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
132 Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ по рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г.

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 8 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 03.11.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 04.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 

22.10.2015 22.10.2018 Обяви за събиране на оферти
131 Публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, съпътстващи услуги и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на министерството на околната среда и водите“   16.10.2015 16.10.2017 Обяви за събиране на оферти
128 Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

05.10.2015 08.09.2018 Обяви за събиране на оферти
124 Открита процедура с предмет: „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции."

„Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва:

Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление

Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”

05.10.2015 17.08.2018 Обяви за събиране на оферти
130 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за отопление на част от второстепенни разпоредители с бюджет от системата на Министерството на околната среда и водите"   01.10.2015 01.12.2017 Обяви за събиране на оферти
129 Публична покана с предмет: „Обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите програмни продукти за работа с ГИС, инсталация и обучение“   17.09.2015 31.10.2017 Обяви за събиране на оферти
125 Открита процедура с предмет "Доставка на униформено теренно зимно и лятно облекло и обувки за персонала на национални паркове „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан” и осем регионални инспекции по околна среда и води" по обособени позиции

Доставка на униформено теренно зимно и лятно облекло и обувки за персонала на национални паркове „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан” и осем регионални инспекции по околна среда и води по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 172 бр. зимни и 172 бр. летни специални работни костюми; Обособена позиция № 2 – Доставка на 172 чф. зимни и 172 чф. летни планински обувки; Обособена позиция № 3 – Доставка на топли долни дрехи; Обособена позиция № 4 – Доставка на 344 бр. ризи с къс ръкав; Обособена позиция № 5 – Доставка на 344 бр. тениски с къс ръкав; Обособена позиция № 6 – Доставка на 172 бр. поларни пуловери; Обособена позиция № 7 – Доставка на 172 чф. ръкавици; Обособена позиция № 8 – Доставка на 172 бр. шапки

16.09.2015 31.10.2017 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите