<i></i>Print

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2016/774/ЕС на Комисията от 18 май 2016 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: k.georgieva@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 1 ноември 2016 г.

Проектът на постановление може да се види тук.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види тук.

WordPress Lightbox Plugin