ВОДИ / АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ / ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Заповед РД-577/04.08.2011 на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

І. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган – Министърът на околната среда и водите:

 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл.44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1, чл.60 от ЗВ и чл.31 от Наредба за използването на повърхностните води).
 2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите, чрез изградени съоръжения (по чл.44, ал.1, чл.60 от ЗВ).
 3. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите (по чл.46, ал.1 от ЗВ).
 4. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект – язовир по приложение № 1 към Закона за водите (по чл.72, ал.1, т.2, чл.78 от ЗВ и чл.57, т.2 от Наредба за ползването на повърхностните води).
 5. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти (1. чрез съществуващи съоръжения – по чл.46 ал.1 т.8 от ЗВ; 2. чрез нови съоръжения – по чл.46, ал.1, т.8 и чл.46, ал.1, т.1, буква „з” от ЗВ).
 6. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземните води – в случаите по чл.118а, ал.2 към Закона за водите (1. чрез съществуващи съоръжения – по чл.46 ал.1 т.7 от ЗВ; 2. чрез нови съоръжения – по чл.46, ал.1, т.7 и чл.46, ал.1, т.1, буква „з” от ЗВ).
 7. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл.46, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ и Приложение № 1 по чл.16, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).
 8. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл.46, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ и Приложение № 2 по чл.16, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).
 9. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл.46, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ и Приложение № 3 по чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).
 10. Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.
 11. Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.

IІ. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган – Директорът на съответната басейнова дирекция:

 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл.44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1, чл.60 от ЗВ и чл.31 от Наредба за използването на повърхностните води).
 2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения ( по чл.44, ал.1, чл.60 от ЗВ).
 3. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (по чл.46, ал.1 от ЗВ).
 4. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект (по чл.72, ал.1, т.2, чл.78 от ЗВ и чл.57, т.2 от Наредба за ползването на повърхностните води).
 5. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане (по чл.50, ал.7,т.1 от ЗВ).
 6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (по чл.50, ал.7,т.2 от ЗВ).
 7. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.50, ал.7, т.2 от ЗВ).
 8. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл.46, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ и Приложение № 1 по чл.16, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).
 9. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл.46, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ и Приложение № 2 по чл.16, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).
 10. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл.46, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ и Приложение № 3 по чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване).

III. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган на издаване – Кметът на община:

 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения ( по чл. 44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1 чл.60 от ЗВ и чл.31 от Наредба за използването на повърхностните води).
 2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения ( по чл.44, ал.1, чл.60 от ЗВ).
 3. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и микроязовир – публична общинска собственост (по чл.46, ал.1от ЗВ).
 4. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект (по чл.72, ал.1, т.2, чл.78 от ЗВ и чл.57, т.2 от Наредба за ползването на повърхностните води).
 5. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква „а”, във връзка с чл.50, ал.7, т.2)

IV. Образeц на заявлениe за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган на издаване – Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

 1. Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Дунав за изземване на наносни отложения (по чл.46, ал.1, т.4 на ЗВ)